Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

ÔN TẬP TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bài toán 1: Tìm ba số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 303. Tìm số lớn nhất trong ba số đó.
Bài toán 2: Tổng của bốn số lẻ liên tiếp là 216. Tìm bốn số đó.
Bài toán 3: Tìm hai số tự nhiên, biết rằng:
          a) Tổng của chúng bằng 266 và giữa chúng chỉ có ba số lẻ
          b) Tổng của chúng bằng 310 và giữa chúng chỉ có 2 số chẵn.


Bài toán 4: Tổng của hai số a và b với hiệu của chúng bằng 58. Tính a và b.
Bài toán 5: Hiệu của hai số là 57. Nếu bỏ chữ số 3 ở hàng đơn vị của số bị trừ thì được số trừ. Hãy tìm số bị trừ và số trừ.
Bài toán 6: Bình nghĩ về một số. Lấy số đó cộng thêm 5 rồi chia tổng đó cho 3, nhân với 4, trừ đi 6, chia cho 7 được 2. Hỏi Bình nghĩ  về số nào ?
Bài toán 7: Cho tích a.b.c
Nếu thêm b vào a thì tích tăng thêm là A. Nếu thêm c vào b thì tích tăng thêm là B. Nếu tăng a vào  c thì tích tăng thêm là C. Chứng minh rằng: 
Bài toán 8: Rút gọn      a)  \[
A = \frac{{125^{100} .2^{160} }}{{5^{289} .4^{80} }}
\]
                   b) \[
B = \frac{{9^8 .5^8 }}{{3^8 .27^3 .5^4 }}
\]

Bài toán 9: a) Tìm những số tự nhiên chẵn  x<200 để khi chia cho một số tự nhiên n thì được thương là 4 và dư 30
b) Trong một phép chia cho 45 ta được thương bằng số dư. Tính số bị chia.
Bài toán 10: Trong một phép chia, thương là 16, số bị chia lớn hơn số chia là 210. Tìm số chia.
Bài toán 11: Trong phép chia số tự nhiên a cho 45 ta được thương là  và số dư là . Tính a
Bài toán 12: Tìm những số tự nhiên  , biết rằng trong phép chia a cho b được thương là 4 và số dư là 35.
Bài toán 13: Tìm hai số có tổng gấp ba lần hiệu và bằng nửa tích của chúng.
Bài toán 14: Tổng các chữ số của một số có hai chữ số là 13 và hiệu giữa số đó với số có hai chữ số viết theo thứ tự ngược lại bằng một số có chữ số hàng đơn vị là 7. Tìm số đó.
Bài toán 15: Tìm chữ số tận cùng của số  trong đó
Bài toán 16: Cho x, y, z là các số tự nhiên khác 0 thoả mãn
Tìm chữ số tận cùng của số .
Bài toán 17: Chứng tỏ rằng: tổng một số chẵn các số hạng của các số tự nhiên khác 0 đầu tiên thì chia hết cho số tự nhiên đứng liền sau số hạng lớn nhất của tổng
Bài toán 18: Thay x, y bởi các chữ số thích hợp để
Bài toán 19: Chứng minh rằng:
                                                 
Bài toán 20: Số  chẵn hay lẻ ? Tìm số dư của phép chia số đó cho2, cho 5.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét